• หน้าแรก

  • ข่าวระยอง

  • Dow ผสานพลังภาคีเครือข่ายระดับจังหวัด ผลักดันการสร้างคนคุณภาพเพื่ออนาคต ด้วยทักษะอีเอฟ

Dow ผสานพลังภาคีเครือข่ายระดับจังหวัด ผลักดันการสร้างคนคุณภาพเพื่ออนาคต ด้วยทักษะอีเอฟ

  • หน้าแรก

  • ข่าวระยอง

  • Dow ผสานพลังภาคีเครือข่ายระดับจังหวัด ผลักดันการสร้างคนคุณภาพเพื่ออนาคต ด้วยทักษะอีเอฟ

Dow ผสานพลังภาคีเครือข่ายระดับจังหวัด ผลักดันการสร้างคนคุณภาพเพื่ออนาคต ด้วยทักษะอีเอฟ


ระยอง – 22 มิถุนายน 2565 - กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ร่วมกับจังหวัดระยอง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง สถาบันอาร์ แอล จี (รักลูก เลิร์นนิ่ง กรุ๊ป) คณะขับเคลื่อนโครงการ “ดาว-อีเอฟ พัฒนาเยาวชนสู่ความสำเร็จ เพื่อระยองผาสุก” และภาคีเครือข่ายในจังหวัดระยอง จัดเวทีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์แบบมีส่วนร่วมระดับจังหวัด ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง เพื่อวางแผนการขับเคลื่อนการนำทักษะสมองเพื่อความสำเร็จหรืออีเอฟ (Executive Functions) มาเป็นพื้นฐานในการเลี้ยงดูและพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เติบโตเป็นพลเมืองคุณภาพ สร้างการทำงานแบบบูรณาการและมุ่งเน้นความยั่งยืน จากการผสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง มุ่งนำร่องสร้างเมืองระยองให้เป็นต้นแบบจังหวัดแห่งความสุข
จังหวัดระยอง ถือเป็นหนึ่งในจังหวัดที่เป็นต้นแบบด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน ภายใต้โครงการ “ดาว-อีเอฟ พัฒนาเยาวชนสู่ความสำเร็จ เพื่อระยองผาสุก” ซึ่งดำเนินงานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 โดยร่วมป้องกันเด็กและเยาวชนจากปัญหาความเสี่ยงและช่วยแนะแนวทางให้พ่อแม่รับมือกับปัญหาในอนาคต พร้อมทั้งส่งเสริมครูและผู้ปกครองในการนำอีเอฟมาเป็นรากฐานในการเลี้ยงดูและพัฒนาเด็กและเยาวชน ส่งเสริมการสร้างภูมิคุ้มกันชีวิตที่ดีให้กับเด็ก ผ่านชุดความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะสมอง EF ที่ทำให้มนุษย์รู้จักควบคุมอารมณ์ ยับยั้งชั่งใจ รู้จักคิดวิเคราะห์ และตัดสินใจถูกต้อง ซึ่งส่งผลต่อพื้นฐานนิสัยให้เติบโตแล้วคิดเป็น ทำเป็น เรียนรู้เป็น แก้ปัญหาเป็น อยู่ร่วมกับผู้อื่นเป็น และมีความสุขนายอนันต์ นาคนิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวว่า “ระยองเป็นจังหวัดที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วในหลาย ๆ ด้าน รวมถึงการเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ของโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก การพัฒนาคนจึงมีความสำคัญและเป็นพื้นฐานในการรองรับการเติบโตในด้านต่าง ๆ นอกจากนี้ การป้องกันและแก้ไขปัญหาหลาย ๆ เรื่องจำเป็นต้องอาศัยการทำงานร่วมกัน ผมจึงรู้สึกยินดีและชื่มชมหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งถือเป็นผู้ร่วมกำหนดทิศทางการพัฒนาเด็กและเยาวชน ที่จะมาร่วมกันสร้างระยองให้เป็นต้นแบบของการนำองค์ความรู้อีเอฟ มาสร้างคนคุณภาพให้กับจังหวัดและประเทศ

นางบุศรินทร์ เกิดมณี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง กล่าวว่า “จังหวัดระยองจะเป็นพื้นที่ต้นแบบในการพัฒนาเด็กและเยาวชนได้จะต้องมีการขับเคลื่อนงานที่มาจากทุกภาคส่วน ทั้งบุคลากรด้านการศึกษา สาธารณสุข และกลุ่มคนที่ใกล้ชิดกับเด็ก โดยทุกคนเห็นความสำคัญร่วมกัน กิจกรรมในวันนี้ที่หน่วยงานต่าง ๆ มาร่วมกันคิด วางแผน เพื่อนำไปขยายผลในพื้นที่ต่าง ๆ จะสร้างเด็กที่มีภูมิคุ้มกัน รวมถึงครอบครัวและชุมชนที่เข้มแข็งต่อไป สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานของ พมจ. และสอดรับกับนโยบายระดับจังหวัดอย่างบูรณาการร่วมกัน

เวทีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารและหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์และการพัฒนาเด็ก โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวนกว่า 60 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องที่และปกครองส่วนท้องถิ่น  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง สาสาธารณสุขจังหวัดระยอง ท้องถิ่นจังหวัดระยอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ศึกษาธิการจังหวัดระยอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 2 เหล่ากาชาดจังหวัดระยอง คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดระยอง และกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ในฐานะตัวกลางเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนโครงการให้ประสบความสำเร็จนายณัฐพงศ์ จิรวัฒนาวรกุล ผู้จัดการแผนกสื่อสารองค์กรและกิจการสัมพันธ์ กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) กล่าวว่า “Dow มุ่งมั่นพัฒนาเด็กและเยาวชนในทุกช่วงวัยให้มีความรู้และเติบโตเป็นพลเมืองคุณภาพเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชุมชนและประเทศ พร้อมส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนมาโดยตลอด ในปีนี้เราตั้งเป้าขยายผลโครงการฯ เพิ่มเติมจากกลุ่มเด็กปฐมวัยสู่ประถมศึกษา ซึ่งจะช่วยสร้างเด็กดีและเด็กเก่งที่เป็นพลเมืองคุณภาพ และบูรณาการงานในเชิงป้องกันปัญหาสังคม อันจะนำมาซึ่งผลกระทบเชิงบวกให้กับชุมชนและสังคมในวงกว้างต่อไป”


ขอบเขตการทำงานของโครงการ “ดาว-อีเอฟ พัฒนาเยาวชนสู่ความสำเร็จ เพื่อระยองผาสุก” จะเน้นต่อยอดจากการดำเนินโครงการฯ ที่ได้เริ่มสร้างแกนนำวัคซีนชีวิตกว่า 1,000 คน เพื่อขยายครบสู่ทั้ง 8 อำเภอ ของจังหวัดระยอง โดยมีการขับเคลื่อนกิจกรรมในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง สำหรับในปี พ.ศ. 2565 นี้ จะเน้นการพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้อีเอฟให้กับประชาชนในจังหวัดระยอง อาทิ การจัดอบรมแบบมีส่วนรวมสำหรับแกนนำวัคซีนชีวิต รุ่นที่ 6  การจัดงาน EF Show Day การขยายโครงการฯสู่เด็กนักเรียนระดับประถมศึกษาในโรงเรียนต้นแบบ การพัฒนากิจกรรมส่งเสริมอีเอฟในชุมชนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในพื้นที่ สร้างกลไกการทำงานผ่านเครือข่าย และร่วมกันขับเคลื่อนโครงการอย่างสอดคล้องและมีประสิทธิภาพต่อไป
                                                                                                 ###   

                       

เกี่ยวกับ ‘ดาว

Dow (ดาว) เป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกซึ่งพัฒนาและผลิตวัสดุชนิดต่าง ๆ ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีเป้าหมายที่จะสร้างการเติบโตทางธุรกิจและอนาคตที่ยั่งยืนให้กับโลกด้วยความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม รวมทั้งการดำเนินงานที่เป็นเลิศด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล Dow มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทด้านวัสดุศาสตร์ (Materials science) อันดับหนึ่งของโลกในด้านนวัตกรรมและความยั่งยืน ด้วยการทำงานที่มีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง และให้การยอมรับบุคคลากรที่มีความหลากหลาย กลุ่มผลิตภัณฑ์และโซลูชันทางวิทยาศาสตร์ของ Dow ได้แก่ พลาสติกชนิดต่าง ๆ เคมีภัณฑ์เพื่ออุตสาหกรรม สารเคลือบผิว และซิลิโคน ซึ่งเน้นสร้างความแตกต่างเพื่อตอบโจทย์ในตลาดที่มีการเติบโตสูง เช่น บรรจุภัณฑ์ การก่อสร้าง ยานยนต์และการขนส่ง และการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค ปัจจุบัน Dow มีฐานการผลิต 104 แห่งใน 31 ประเทศ และมีพนักงานประมาณ 35,700 คน โดยมียอดขายในปี พ.ศ. 2564 ประมาณ 55,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (หรือประมาณ 1.7 ล้านล้านบาท) สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.dow.com หรือติดตามทวิตเตอร์ @DowNewsroom

 

เกี่ยวกับ ‘กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow Thailand Group) เริ่มดำเนินธุรกิจในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2510 ประกอบด้วยบริษัทที่ ดาว เป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว และกลุ่มบริษัทร่วมทุนเอสซีจี - ดาว ซึ่งดาวได้ร่วมกับบริษัท เอสซีจี ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2530 ปัจจุบันประเทศไทยเป็นฐานการผลิตที่ใหญ่ที่สุดของ ดาว ในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก โดยมีโรงงานหลายแห่งตั้งอยู่ในจังหวัดระยอง ตลาดหลักของกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทยได้แก่ อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ การก่อสร้าง ยานยนต์และการขนส่ง สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ได้ที่ https://th.dow.com/en-us  หรือติดตามเฟซบุ๊ก www.facebook.com/DowThailandGroup/

โพสต์เมื่อ :
2565-06-23 15:31:39
 86
ผู้เข้าชม


สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์