โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี มุ่งสู่มาตรฐาน ESG สูงสุด รับการตรวจสอบภายในจากผู้ถือหุ้น

โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี มุ่งสู่มาตรฐาน ESG สูงสุด รับการตรวจสอบภายในจากผู้ถือหุ้นโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี มุ่งสู่มาตรฐาน ESG สูงสุด รับการตรวจสอบภายในจากผู้ถือหุ้น

บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด (โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี) มุ่งมั่นสู่มาตรฐาน ESG ระดับสูงสุด ตอกย้ำความมุ่งมั่นขับเคลื่อนธุรกิจอย่างยั่งยืน ผ่านการรับการตรวจสอบภายในจากผู้ถือหุ้น บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ผลิตไฟฟ้าจำกัด (มหาชน) หรือ EGCO GROUP เมื่อเดือนเมษายน 2567 ที่ผ่านมา

การตรวจสอบภายในครั้งนี้ ครอบคลุมประเด็นสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) ดังนี้
ด้านสิ่งแวดล้อม: ตรวจสอบประสิทธิภาพการจัดการสิ่งแวดล้อม การลดมลภาวะ การใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ และการอนุรักษ์พลังงาน
ด้านสังคม: ตรวจสอบความสัมพันธ์กับชุมชน การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย การคุ้มครองแรงงาน และสิทธิมนุษยชน
ด้านบรรษัทภิบาล: ตรวจสอบโครงสร้างการกำกับดูแล ความโปร่งใส ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และคู่ค้า รวมถึงจริยธรรมทางธุรกิจ

ผลการตรวจสอบภายใน จะนำไปใช้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ESG ระดับสากล เสริมสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุน คู่ค้า และชุมชน การมุ่งมั่นสู่มาตรฐาน ESG สูงสุด ของโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของทั้งบริษัทและผู้ถือหุ้น ที่มุ่งสร้างพลังงานเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

บีแอลซีพี มุ่งพัฒนาพลังงานที่มั่นคง เพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
โพสต์เมื่อ :
2567-05-28 14:42:31
 37
ผู้เข้าชม


สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์