อีสท์ วอเตอร์ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีด้านน้ำให้ชุมชน

อีสท์ วอเตอร์ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีด้านน้ำให้ชุมชนกว่า 4 ปีที่อีสท์ วอเตอร์ มุ่งมั่นเพื่อยกระดับการผลิตน้ำประปาชุมชนให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน จัดทำโครงการควบคุมการผลิตและบำรุงรักษาระบบประปาชุมชน บูรณาการร่วมกับโครงการ  Fix It Center โดยผนึกกำลังร่วมกันกับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก เพื่อพัฒนาการใช้งานระบบประปาชุมชนและประปาหมู่บ้านให้มีประสิทธิภาพ ลดปัญหาการขาดแคลนน้ำในภาคอุปโภค-บริโภค  เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีด้านน้ำให้แก่ชุมชน            การพัฒนาระบบประปาชุมชนในพื้นที่ภาคตะวันออกให้มีประสิทธิภาพนั้น เป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญของบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ อีสท์ วอเตอร์ เน้นพัฒนาการใช้งานระบบประปาชุมชนหรือหมู่บ้านให้มีประสิทธิภาพ โดยอีสท์ วอเตอร์ได้เริ่มทำการสำรวจข้อมูลระบบประปาหมู่บ้านในพื้นที่ภาคตะวันออก แล้วพบว่างานระบบประปาชุมชนหลายแห่งไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ส่งผลกระทบกับคุณภาพชีวิตของชุมชน สาเหตุเกิดจากบุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจ ในการบริหารจัดการระบบประปาหมู่บ้าน อีสท์ วอเตอร์จึงได้จัดทำโครงการซ่อมบำรุง และฝึกอบรมการบริหารจัดการระบบประปาหมู่บ้านขึ้น เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ชุมชน และอบรมในการบริหารจัดการระบบประปาหมู่บ้าน โดยยึดหลักการ “ชุมชนสอนชุมชน ควบคู่กับการปฏิบัติงานจริง


ในปี 2560-2564  กว่า 40 ชุมชนในพื้นที่ 5 จังหวัด อันได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด ที่ได้เคยเข้าร่วมในโครงการควบคุมการผลิตและบำรุงรักษาระบบประปาชุมชนที่ดำเนินโครงการโดยอีสท์ วอเตอร์ ได้สะท้อนผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากโครงการเป็นเสียงเดียวกันว่า ชุมชนและหมู่บ้านได้มีระบบน้ำประปาที่สะอาด ได้มาตรฐาน สามารถใช้ได้ตลอดทั้งปี และไม่เกิดการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค รวมทั้งสามารถดูแลรักษาระบบประปาชุมชนได้อย่างถูกวิธี และมีประสิทธิภาพ


ปี 2565 อีสท์ วอเตอร์ ยังเดินหน้าโครงการควบคุมการผลิตและบำรุงรักษาระบบประปาชุมชน เพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้กับชุมชน โดยการบูรณาการร่วมกับโครงการ Fix It Center สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกทั้ง 9 แห่ง ที่ได้รับการอบรมจากอีสท์ วอเตอร์ เน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้ แก่บุคลากรที่เป็นผู้ดูแลควบคุมระบบประปาของชุมชนในพื้นที่ภาคตะวันออก เพื่อให้บริหารจัดการและควบคุมดูแลบำรุงรักษาระบบประปาชุมชนได้อย่างถูกวิธี ใช้งานระบบประปามีประสิทธิภาพ ผลิตน้ำประปาที่ได้มาตรฐานและมีอายุการใช้งานที่ยืนยาว รวมถึงการบริหารจัดการระบบประปาชุมชนให้มีความยั่งยืน


            โดย อีสท์ วอเตอร์ ได้ร่วมกับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ลงพื้นที่ปรับปรุงระบบประปาชุมชนโครงการควบคุมการผลิต และบำรุงรักษาระบบประปาชุมชน มีเป้าหมายพัฒนาระบบประปาหมู่บ้านในจังหวัดจันทบุรี  ให้ได้รับการพัฒนาและมีประสิทธิภาพในการผลิตน้ำประปาจำนวน 9 แห่ง ได้แก่

  • 191 ม.13 ต.นายายอาม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี ดูแลโดยวิทยาลัยการอาชีพนายายอาม
  • บ้านซอยสอง ม.1 ต.สามพี่น้อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี ดูแลโดย วิทยาลัยเทคนิคระยอง
  • บ้านคลองตาขำ ม.8 ต.ขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี ดูแลโดยวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
  • บ้านสุขใจ ม.7 ต.ขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี ดูแลโดยวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย
  • บ้านหินดาด ม.8 ต.ขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี ดูแลโดยวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
  • บ้านคลองยายไท ม.18 ต.ขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี ดูแลโดยวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี,
  • ม.3 โรงเรียนวัดขุนซ่อง ต.ขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี ดูแลโดยวิทยาลัยเทคนิคตราด
  • บ้านขุนซ่อง ม.3 ต.ขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี ดูแลโดยวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด
  • ม.13 บ้านคลองพริก ต.ขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี ดูแลโดย วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

โดยชุมชนเหล่านี้จะได้รับการแนะนำการควบคุมระบบน้ำประปาอย่างถูกวิธี จากสถาบันในสังกัดของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกรวมถึงการบูรณาการบริหารจัดการน้ำประปาแบบเบ็ดเสร็จ โดยเริ่มต้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวงกต ต.เขาวงกต อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี เน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้การบริหารจัดการระบบประปาชุมชนให้คณะกรรมการประปาชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้การบริหารจัดการระบบประปาชุมชนอย่างเป็นระบบโดยมีความพร้อมด้านองค์ความรู้ กำลังคน การบริหารกิจการประปาชุมชนให้เกิดรายได้ และสามารถบริหารจัดการได้ด้วยตนเอง


โครงการควบคุมการผลิตและบำรุงรักษาระบบประปาชุมชน จะสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนในพื้นที่ภาคตะวันออก สามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคให้กับประชาชน มีน้ำประปาสะอาด คุณภาพดีจากการดูแลและบำรุงรักษาระบบประปาให้มีสภาพที่พร้อมใช้งานตลอดเวลา เพื่อเพิ่มสมรรถนะด้านการบำรุงรักษาระบบประปาชุมชนอย่างถูกต้องและบริการชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำในภูมิภาคอย่างยั่งยืน

โพสต์เมื่อ :
2565-07-18 14:29:13
 223
ผู้เข้าชม


สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์