อีสท์ วอเตอร์ ได้รับการรับรองจาก CAC ครั้งที่ 2 ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันเน้นดำเนินงานอย่างโปร่งใส

อีสท์ วอเตอร์ ได้รับการรับรองจาก CAC ครั้งที่ 2 ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันเน้นดำเนินงานอย่างโปร่งใส

อีสท์ วอเตอร์ ได้รับการรับรองจาก CAC ครั้งที่ 2

ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันเน้นดำเนินงานอย่างโปร่งใส

 


บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ อีสท์ วอเตอร์  รับมอบประกาศนียบัตรเพื่อประกาศเกียรติคุณให้กับบริษัทที่ได้รับการรับรองจากแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือ 
CAC โดยอีสท์ วอเตอร์ เป็นหนึ่งใน 28 บริษัทที่ผ่านการต่ออายุการรับรองครั้งที่ 2 เน้นการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ยอมรับการมีส่วนร่วม และตรวจสอบได้  ในงาน “CAC Certification Ceremony 2022 จากพลังสามัคคี สู่จุดเปลี่ยนคอร์รัปชัน” (Disrupt Corruption with Power of Business Unity)   

ทางด้านนางอัศวินี ไตลังคะ ประธานคณะกรรมการ กล่าวว่า “อีสท์ วอเตอร์ เชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส และขอเป็นส่วนหนึ่งในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน และเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป”

งาน “CAC Certification Ceremony 2022” จัดขึ้นเพื่อประกาศเกียรติคุณให้กับบริษัทที่ผ่านกระบวนการรับรองในไตรมาสที่ 1 - 3 ปี 2564 ซึ่งอีสท์ วอเตอร์เป็นหนึ่งบริษัทที่ได้รับการรับรอง CAC โดยในปีนี้มีบริษัทที่ผ่านการรับรอง 5 กลุ่ม แบ่งเป็นบริษัทที่ผ่านการต่ออายุการรับรองครั้งที่ 2 จำนวน 28 บริษัท  บริษัทที่ผ่านการต่ออายุการรับรองครั้งที่ 1 จำนวน 47 บริษัท บริษัทที่ผ่านการรับรองครั้งแรก จำนวน 20 บริษัท บริษัท SME ที่ผ่านการต่ออายุการรับรองครั้งที่ 1 จำนวน 5 บริษัท และบริษัท SME ที่ผ่านรับรองครั้งแรก จำนวน 2 บริษัท รวม 102 บริษัท

ปัจจุบัน CAC มีบริษัทที่เจตนาเข้าร่วม 1,245 บริษัท และมีบริษัทที่ได้รับการรับรองว่ามีนโยบายและแนวปฎิบัติที่ชัดเจนเพื่อควบคุมความเสี่ยงคอร์รัปชันแล้วกว่า 491 บริษัท แสดงให้เห็นถึงการผนึกกำลังของภาคเอกชนเพื่อสร้างเครือข่ายธุรกิจที่โปร่งใส มีการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความรู้ในการต่อต้านการคอร์รัปชันแก่บริษัทเอกชน และสนับสนุนให้บริษัทต่างๆ กำหนดนโยบายมาตรการควบคุมภายในเพื่อป้องกันคอร์รัปชัน เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นในองค์กร ให้การดำเนินกิจการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและรับผิดชอบต่อสังคม

30 ปีที่ผ่านมา อีสท์ วอเตอร์ดำเนินธุรกิจอยู่บนพื้นฐานความโปร่งใส บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน รวมถึงการคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อบรรลุเป้าหมายในการบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอต่อทุกภาคส่วน ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชี

โพสต์เมื่อ :
2565-08-02 12:37:19
 63
ผู้เข้าชม


สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์