• หน้าแรก

  • ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

  • สมาคมเพื่อนชุนชน จัดอบรมเจาะเลือดฝอยจากปลายนิ้วเพื่อคัดกรองโรคเบาหวานสามารถใช้เครื่องตรวจน้ำตาลในเลือดชนิดพกพาได้ ให้กับ อสม. เขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด เพื่อเพิ่มศักยภาพในการออกคัดกรองชุมชนในพื้นที่ได้ถูกต้อง

สมาคมเพื่อนชุนชน จัดอบรมเจาะเลือดฝอยจากปลายนิ้วเพื่อคัดกรองโรคเบาหวานสามารถใช้เครื่องตรวจน้ำตาลในเลือดชนิดพกพาได้ ให้กับ อสม. เขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด เพื่อเพิ่มศักยภาพในการออกคัดกรองชุมชนในพื้นที่ได้ถูกต้อง

  • หน้าแรก

  • ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

  • สมาคมเพื่อนชุนชน จัดอบรมเจาะเลือดฝอยจากปลายนิ้วเพื่อคัดกรองโรคเบาหวานสามารถใช้เครื่องตรวจน้ำตาลในเลือดชนิดพกพาได้ ให้กับ อสม. เขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด เพื่อเพิ่มศักยภาพในการออกคัดกรองชุมชนในพื้นที่ได้ถูกต้อง

สมาคมเพื่อนชุนชน จัดอบรมเจาะเลือดฝอยจากปลายนิ้วเพื่อคัดกรองโรคเบาหวานสามารถใช้เครื่องตรวจน้ำตาลในเลือดชนิดพกพาได้ ให้กับ อสม. เขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด เพื่อเพิ่มศักยภาพในการออกคัดกรองชุมชนในพื้นที่ได้ถูกต้องเมื่อวันที่ 17-18 พย. 65 สมาคมเพื่อนชุนชน จัดอบรมเจาะเลือดฝอยจากปลายนิ้วเพื่อคัดกรองโรคเบาหวานสามารถใช้เครื่องตรวจน้ำตาลในเลือดชนิดพกพาได้ ให้กับ อสม. เขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด เพื่อเพิ่มศักยภาพในการออกคัดกรองชุมชนในพื้นที่ได้ถูกต้อง

 สมาคมเพื่อนชุมชน เกิดจากการรวมตัวกันของกลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในพื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ จังหวัดระยอง ได้แก่ กลุ่ม ปตท. เอสซีจี บีแอลซีพี กลุ่มดาวประเทศไทย และ จีพีเอสซี และบริษัทสมาชิกสมทบกว่า 12 บริษัท โดยมีเจตนารมณ์ที่จะดูแลเอาใจใส่สุขภาพของคนในชุมชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา 12 ปี สมาคมเพื่อนชุมชนได้จัดให้มีโครงการด้านสุขภาพอย่างหลากหลาย อาทิเช่น โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ โครงการสนับสนุนทุนพยาบาลและสนับสนุนทุนบุคลากรด้านสาธารณสุข ให้กับลูกหลานชาวระยองจำนวนร่วม 500 ทุน โครงการสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ ให้กับ โรงพยาบาลในพื้นที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และศูนย์บริการสาธารณสุข เพื่อสามารถให้บริการดูแลสุขภาพคนในชุมชนได้อย่างทั่วถึง..

 สมาคมเพื่อนชุมชนเน้นเชิงป้องกันและส่งเสริม เพื่อที่จะสามารถดูแลสุขภาพอนามัยของคนในชุมชนให้ห่างไกลจากโรค และได้เล็งเห็นถึงบทบาท หน้าที่ และศักยภาพของ อสม. ที่เป็นกำลังสำคัญในการช่วยแบ่งเบาภาระงานของบุคลากรสาธารณสุข อีกทั้งช่วยดูแลสุขภาพของคนในชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น สมาคมเพื่อนชุมชน ร่วมมือจากภาคีเครือข่าย อาทิ สำนักงานเทศบาลเมืองมาบตาพุด โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง และ อสม. ที่ยังไม่เคยผ่านการอบรมพร้อมได้รับใบประกาศนียบัตร  จาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ได้จัดอบรมการเจาะเลือดฝอยจากปลายนิ้วเพื่อคัดกรองโรคเบาหวาน โดยมีกำหนดจัดขึ้น 2 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 และรุ่นที่ 2 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565  รวมกว่า 150 คน โดยมี นายสุเมธ คณทา และ นายอำนวย ไตรลักษณ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด ได้เป็นประธานเปิดงาน และกล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองมาบตาพุด และภาคีเครือข่าย เข้าร่วม 
 นายมนชัย รักสุจริต ผู้จัดการสมาคมเพื่อนชุมชน กล่าวว่า อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) และแกนนำชุมชน มีความรู้ ความเข้าใจหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขต่างๆ ในการคัดกรองโรคเบาหวานและสามารถเจาะเลือดฝอยจากปลายนิ้วได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย รวมถึงสามารถใช้และแก้ไขปัญหาเบื้องต้นกับเครื่องตรวจน้ำตาลในเลือดชนิดพกพาได้อย่างถูกต้อง รวมถึงรับทราบและปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง โดยได้รับเกียรติจากทีมวิทยากร ผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์จากโรงพยาบาลแกลง มาให้ความรู้และหลักเกณฑ์ต่างๆ ภายหลังจากการอบรมและลงพื้นที่แล้วจะได้รับใบประกาศนียบัตรได้อย่างถูกต้อง ณ ห้อง 403 สำนักงานเทศบาลเมืองมาบตาพุด

โพสต์เมื่อ :
2565-11-18 13:22:56
 157
ผู้เข้าชม


สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์