HMC Polymers รับมอบใบประกาศเกียรติคุณในพิธีปิดโครงการอบรมช่างชุมชนจิตอาสาและสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ ประจำปี 2566

HMC Polymers รับมอบใบประกาศเกียรติคุณในพิธีปิดโครงการอบรมช่างชุมชนจิตอาสาและสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ ประจำปี 2566HMC Polymers รับมอบใบประกาศเกียรติคุณในพิธีปิดโครงการอบรมช่างชุมชนจิตอาสาและสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ ประจำปี 2566

คุณบุปผาพรรณ พานทอง ผู้จัดการฝ่ายกิจการเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นผู้แทนบริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด เข้าร่วมพิธีปิดโครงการอบรมช่างชุมชนจิตอาสาและสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ ประจำปี 2566 จัดโดยสมาคมทหารกองหนุนจังหวัดระยอง และรับมอบใบประกาศเกียรติคุณผู้สนับสนุนโครงการฯ จากคุณกัลยา ประสิทธิภาคย์นายอำเภอนิคมพัฒนา ประธานในพิธี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา ณ หมู่ที่ 4 ต.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

ในการนี้ บริษัทฯ สนับสนุนงบประมาณการสร้างบ้านผู้ด้อยโอกาสเป็นเงิน 60,000 บาท แก่คุณเอี่ยม ศรีหงษ์ ซึ่งเป็นผู้สูงอายุอาศัยอยู่ใน หมู่ 4 ต.นิคมพัฒนา จ.ระยอง เพื่อให้มีที่อยู่อาศัยที่แข็งแรง มั่นคง ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และมีสภาพแวดล้อมที่ดี ซึ่งดำเนินการก่อสร้างโดยช่างชุมชนจิตอาสา จาก อบต.นิคมพัฒนา อบต.หนองละลอก อบต.หนองตะพาน และเทศบาลนำคอก อนึ่ง บริษัทฯ ได้ร่วมกับสมาคมทหารกองหนุนจังหวัดระยอง จัดโครงการซ่อม-สร้างบ้านฯ มาเป็นระยะเวลา 3 ปีต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2564 ถึงปัจจุบัน เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการสร้างที่อยู่อาศัย ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับสังคม โดยการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายในการช่วยเหลือดังกล่าว ซึ่งความร่วมมือนี้แสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ในการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนระหว่างประชาชน และภาคอุตสาหกรรม อันสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรที่มุ่งไปสู่เป้าหมายในการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainability Development Goals)
โพสต์เมื่อ :
2566-06-16 14:50:16
 3105
ผู้เข้าชม


สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์