“ พีทีที แทงค์ ”คุณภาพคับแก้ว!รับรางวัลองค์กรสุขสภาพเพื่อการสร้างชาติชูความเป็นเลิศด้านสุขสภาพครบทุกมิติ

“ พีทีที แทงค์ ”คุณภาพคับแก้ว!รับรางวัลองค์กรสุขสภาพเพื่อการสร้างชาติชูความเป็นเลิศด้านสุขสภาพครบทุกมิติ
“ พีทีที แทงค์ ”คุณภาพคับแก้ว!
รับรางวัลองค์กรสุขสภาพเพื่อการสร้างชาติ
ชูความเป็นเลิศด้านสุขสภาพครบทุกมิติ

“ พีทีที แทงค์” คว้ารางวัลเกียรติยศ 3 รางวัล พร้อม Certification of Achievement Level 5A ในพิธีมอบรางวัล “องค์กรสุขสภาพเพื่อการสร้างชาติ” (Wellness Corporate Nation-Building Award) ซึ่งถือเป็น 1 ในองค์กรต้นแบบที่ดูแลสุขสภาพบุคลากรเป็นระบบ ยกระดับสุขสภาพที่ดีแก่พนักงานครบทุกมิติ และ “ พีทีที แทงค์” เป็นบริษัทในกลุ่มปตท. แห่งแรก ที่เข้าร่วมและได้รับรางวัลดังกล่าว

นักศึกษาหลักสูตรผู้นำการประกอบการ Wellness เพื่อการสร้างชาติ (นสช.Wellness) สถาบันการสร้างชาติ รุ่นที่ 2 ได้จัดพิธีมอบรางวัลให้แก่องค์กรต้นแบบด้านสุขสภาพ (wellness) ที่มุ่งสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารจัดการภายในองค์กรให้ส่งเสริมการสร้างสุขสภาพของบุคลากรอย่างเป็นระบบ เป็นองค์รวม

โดยบูรณาการทั้งปัจจัยภายในบุคคลและปัจจัยภายนอกตัวบุคคลอย่างครบมิติ พร้อมสนับสนุนการสร้างประเทศไทยให้เป็นเมืองหลวง Wellness ของโลก เมื่อบุคลากรในองค์กรมีสุขสภาพดี ย่อมช่วยลดการเจ็บป่วย ลดการลาออก เกิดทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน เสริมสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างพนักงาน ซึ่งนำไปสู่การเพิ่มผลผลิต (productivity) ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลในการทำงาน สร้างคุณประโยชน์ต่อองค์กรอย่างต่อเนื่องยั่งยืน และช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ของประเทศต่อไป

นายณัฏฐะวุฒิ เครือประดับ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด เข้ารับรางวัลองค์กรสุขสภาพเพื่อการสร้างชาติ ครั้งที่ 2 (Thailand Wellness CNB Award) ที่จัดขึ้น เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2566ณ โรงแรม NOVOTEL Bangkok Future Park Rangsit โดยได้รับเกียรติจาก ศ.เกียรติคุณ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และ ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ประธานสถาบันการสร้างชาติ เป็นผู้มอบรางวัล

รางวัลเกียรติยศที่บริษัทฯ ได้รับ ประกอบด้วย 1.Wellness of Workplace Award 2. Wellness of Corporate Culture Award 3. Wellness of Sustainability Award และ 4. Certification of Achievement Level 5A (ระดับสูงสุด)

รางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลที่ยืนยันว่า บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด ให้ความสำคัญและดูแลบุคลากร พีทีที แทงค์ อย่างเป็นระบบในทุกมิติ ทั้งสภาพแวดล้อมสถานที่ทำงาน (workplace) เสริมสร้างให้เกิดวัฒนธรรมองค์กร ทัศนคติและคุณค่าในการอยู่ร่วมกันอย่างมีแบบแผน มั่นคงและยั่งยืน

เป็นที่น่าภาคภูมิใจบริษัท พีทีที แทงค์ฯ ถือเป็นบริษัทในกลุ่มปตท. แห่งแรก ที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้

โพสต์เมื่อ :
2566-09-12 08:56:57
 81
ผู้เข้าชม


สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์