GC Group คว้ารางวัลธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ประจำปี 25658 รางวัล ธงขาว-ดาวทอง 14 รางวัล ธงขาว-ดาวเขียว

GC Group คว้ารางวัลธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ประจำปี 25658 รางวัล ธงขาว-ดาวทอง 14 รางวัล ธงขาว-ดาวเขียวGC Group คว้ารางวัลธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ประจำปี 2565
8 รางวัล ธงขาว-ดาวทอง 14 รางวัล ธงขาว-ดาวเขียว

GC Group ได้รับประกาศเกียรติคุณ และธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยยอดเยี่ยม (ธงขาว-ดาวทอง) ประจำปี 2565 จำนวน 8 โรงงานสะท้อนถึงการรักษามาตรฐานในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยอยู่ในเกณฑ์การประเมินระดับดีเยี่ยมต่อเนื่อง 5 ปีขึ้นไป โดยบริษัทที่มี ผลการดำเนินงานตั้งแต่ปี 2561 - 2565 ได้แก่ พีทีที โกลบอล เคมิคอล สาขา 2 (โรงโพลีเอททิลีน 2), สาขา 3 (โรงโอเลฟินส์ 2 ), สาขา 4 (โรงอะโรเมติกส์ 1), สาขา 6 (โรงกลั่นน้ำมัน), สาขา 8 (คลังสำรองอะโรเมติกส์),สาขา 12 (โรงโพลีเอททิลีน 1), สาขา 16 (โรงไกลคอล), สาขา 17 (โรงสไตรีนิกส์)
นอกจากนี้ GC Group ยังได้รับประกาศเกียรติคุณ และธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ธงขาว-ดาวเขียว) ประจำปี 2565 จำนวน 14 โรงงาน ได้แก่ พีทีที โกลบอล เคมิคอล สาขา 2 (โรงโอเลฟินส์ 1) และ (โรงโพลีเอททิลีน 2) สาขา 3 (โรงโอเลฟินส์ 2), สาขา 4 (โรงอะโรเมติกส์ 1), สาขา 5 (โรงอะโรเมติกส์ 2), สาขา 6 (โรงกลั่นน้ำมัน), สาขา 8 (คลังสำรองอะโรเมติกส์), สาขา 12 (โรงโพลีเอททิลีน 1), สาขา 16 (โรงไกลคอล),), สาขา 17 (โรงสไตรีนิกส์), สาขา 18 (โรงฟีนอล), สาขา 19 (โรงออกซิเรน), เวนคอเรกซ์ (ไทยแลนด์) และ จีซี โพลีออลส์ ซึ่งเป็นโรงงานที่มีผลการประเมินด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในเกณฑ์ระดับดีเยี่ยม โดยมี รศ. ดร. วิริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ณ โรงแรมโนโวเทล ระยอง สตาร์

โครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย เป็นหนึ่งตัวชี้วัด ซึ่งเปิดโอกาสให้ชุมชนและสังคมได้มีส่วนร่วมเป็นกรรมการและเข้าเยี่ยมชมโรงงาน นับเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่แสดงถึงความโปร่งใสและเจตนารมณ์ขององค์กรในการดำเนินงานอย่างโปร่งใสมีจริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมควบคู่กับชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไป

โพสต์เมื่อ :
2566-09-14 09:36:11
 113
ผู้เข้าชม


สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์