โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีปฎิบัติงานครบ 12 ล้านชั่วโมง โดยไม่เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน (LTI)

โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีปฎิบัติงานครบ 12 ล้านชั่วโมง โดยไม่เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน (LTI)
โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีปฎิบัติงานครบ 12 ล้านชั่วโมง โดยไม่เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน (LTI)

ตุลาคม 2566 – เป็นเวลากว่า 15 ปีที่บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด หรือ โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ได้ดำเนินกิจการผลิตกระแสไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงาน และคำนึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ภายใต้กรอบการดำเนินงานที่เป็นมาตรฐานสากล จนได้รับการรับรอง มาตรฐาน ISO 45001:2018 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่ให้ข้อกำหนดสำหรับระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ด้วยจุดประสงค์เพื่อปรับปรุงความปลอดภัยและสุขภาพที่ดีแก่ลูกจ้างรวมถึงบุคลากรอื่นที่เข้ามาทำงานในพื้นที่โรงไฟฟ้า และ Process Safety Management (PSM) หรือการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติการณ์และการบาดเจ็บ ที่เกี่ยวกับกระบวนการผลิตที่ใช้สารเคมีอันตรายร้ายแรง ผ่านมาตรการทางการจัดการ และพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมในการชี้บ่ง ประเมิน และควบคุมอันตรายจากกระบวนการผลิต รวมถึงการจัดเก็บ การออกแบบ การใช้ การผลิต การบํารุงรักษา การตรวจสอบ การทดสอบ และการขนส่งหรือเคลื่อนย้ายสารเคมีอันตรายร้ายแรงในเขตนิคมอุตสาหกรม จากการดำเนินงานที่เป็นมาตรฐานดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีปฎิบัติงานครบ 12 ล้านชั่วโมง โดยไม่เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน (Lost Time Injury: LTI) เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2566 ที่ผ่านมา

โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีตระหนักและให้ความสำคัญในด้านการส่งเสริมและป้องกันเกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน เน้นการพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ปลอดภัยและมีสุขอนามัยที่ดี ดังคำขวัญด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยของโรงไฟฟ้าที่ว่า “Stop and Think” หยุดและคิด เมื่อเห็นเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยทั้งของตัวเราเองและผู้อื่น
จนนำไปสู่การสร้างเป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่เรียกว่า PIC-C (Professionalism, Integrity, Commitment, Compassion) ในเรื่องของ Commitment ปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ตามกรอบ ESG (Environment, Social, Governance: สิ่งแวดล้อม สังคม ธรรมาภิบาล) และตามเป้าหมายการดำเนินงานอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs: Sustainable Development Goals) เป้าหมายที่ 3 สร้างหลักประกันการมีสุขภาวะที่ดี และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกช่วงวัย

บีแอลซีพีร่วมสร้างสังคมน่าอยู่ เคียงคู่ชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
โพสต์เมื่อ :
2566-10-19 09:41:22
 117
ผู้เข้าชม


สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์