"ตอนที่1" กองทุนพัฒนาไฟฟ้า กลไกพัฒนาชุมชนรอบโรงไฟฟ้า

"ตอนที่1" กองทุนพัฒนาไฟฟ้า กลไกพัฒนาชุมชนรอบโรงไฟฟ้า
"ตอนที่ 1"
กองทุนพัฒนาไฟฟ้า กลไกพัฒนาชุมชนรอบโรงไฟฟ้า


กองทุนพัฒนาไฟฟ้า เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้น ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พุทธศักราช 2550
ถือเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาไฟฟ้าของประเทศไทยให้ทั่วถึงทุกพื้นที่ยังมีประสิทธิภาพโปร่งใสและเป็นธรรมรวมทั้งเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมและเกิดการยอมรับจากชุมชนในพื้นที่เพื่อการพัฒนาพลังงานที่ยั่งยืนตามพระราชบัญญัติมาตรา 97 มีข้อกำหนดการบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้าส่วนสำคัญคือมาตรา 97 ( 3 )กำหนดใช้เงินจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อการพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจัดเก็บมาจากผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้ากว่าหนึ่งพันรายในแต่ละปีโพสต์เมื่อ :
2567-02-01 11:29:29
 119
ผู้เข้าชม


สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์