Dow มอบ 10 ทุนวิศวะ ป.ตรี เพิ่มโอกาสด้านการศึกษา พัฒนาคนคุณภาพเพื่ออนาคต

Dow มอบ 10 ทุนวิศวะ ป.ตรี เพิ่มโอกาสด้านการศึกษา พัฒนาคนคุณภาพเพื่ออนาคต
Dow มอบ 10 ทุนวิศวะ ป.ตรี เพิ่มโอกาสด้านการศึกษา พัฒนาคนคุณภาพเพื่ออนาคต

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) มอบทุนการศึกษาประจำปี 2567 จำนวน 10 ทุน รวมมูลค่า 200,000 บาท ซึ่งเป็นทุนการศึกษาต่อเนื่องสองปีให้กับนิสิตและนักศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ที่มีผลการเรียนและความประพฤติดีจาก 5 สถาบัน ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีนายเอกสิทธิ์ ลัคนานิธิพันธุ์ ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจและพัฒนาธุรกิจคาร์บอนต่ำ และนางศิริพร เฟื่องมารยาท ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล มอบทุนการศึกษา ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ นอกจากนี้ นิสิตนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ยังจะได้รับโอกาสเข้าร่วมฝึกงานกับบริษัทฯ ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนปี 2567 เพื่อเรียนรู้ประสบการณ์ตรงจากผู้เชี่ยวชาญในการเตรียมความพร้อมสู่การทำงานจริงในอนาคต

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย สนับสนุนทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ พ.ศ. 2527 และให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STEM) ของเยาวชนตั้งแต่ปฐมวัยจนเข้าสู่ตลาดแรงงาน เพื่อสร้างคนคุณภาพและพัฒนานวัตกรในอนาคตที่จะช่วยสร้างนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนในระยะยาว ผ่านกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาของเยาวชน อาทิ การพัฒนาทักษะสมองส่วนหน้า (Executive Functions: EF) เพื่อสร้างเด็กดีและเก่งสำหรับเด็กปฐมวัย การแข่งขันหุ่นยนต์ FIRST® Lego League และ FIRST® Tech Challenge โครงการห้องเรียนเคมีดาวที่เพิ่มความเท่าเทียมด้านการศึกษาให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาได้ลงมือทดลองจริงในบทเรียนวิทยาศาสตร์ด้วยชุดการทดลองเคมีแบบย่อส่วน และการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมเคมีในระดับอุดมศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ เป็นต้น
โพสต์เมื่อ :
2567-03-18 09:21:35
 116
ผู้เข้าชม


สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์