• หน้าแรก

  • ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

  • กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง ร่วมกับ กลุ่มงานส่งเสริมสาธารณสุข สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองมาบตาพุด และ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง จัดอบรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ (Care giver) ประจำปี 2567

กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง ร่วมกับ กลุ่มงานส่งเสริมสาธารณสุข สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองมาบตาพุด และ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง จัดอบรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ (Care giver) ประจำปี 2567

  • หน้าแรก

  • ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

  • กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง ร่วมกับ กลุ่มงานส่งเสริมสาธารณสุข สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองมาบตาพุด และ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง จัดอบรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ (Care giver) ประจำปี 2567

กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง ร่วมกับ กลุ่มงานส่งเสริมสาธารณสุข สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองมาบตาพุด และ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง จัดอบรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ (Care giver) ประจำปี 2567
กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง ร่วมกับ กลุ่มงานส่งเสริมสาธารณสุข สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองมาบตาพุด และ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง จัดอบรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ (Care giver) ประจำปี 2567

วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 นายถวิล โพธิบัวทอง นายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด นายแพทย์สุกิจ บรรจงกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง และ นายพัฑฒิ บุณยสุขานนท์ ผู้บริหาร กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ (Care giver) ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุม 403 สำนักงานเทศบาลเมืองมาบตาพุด โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตอาสาสมัครที่ดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ โดยกลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของประชากรสูงวัยและกลุ่มเปราะบางที่เพิ่มมากขึ้น จากสถิติในปี 2566 จำนวนผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด มีจำนวน 7,402 คน และผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเป็นจำนวน 279 คน ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี และในปัจจุบันมีอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่ยังคงปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่องอยู่ทั้งหมด 46 คน เมื่อเทียบกับจำนวนผู้สูงอายุแล้วนั้น อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุในปัจจุบัน อาจจะไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างทั่วถึง จึงทำให้เกิดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ (Care giver) ประจำปี 2567 ขึ้นมา มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด 64 คน ระยะเวลาเข้ารับการอบรมทั้งหมด 10 วัน ประกอบไปด้วย ภาคทฤษฎี 7 วัน กำหนดจัดในวันที่ 8-9, 15-16, 23-24, 29 พฤษภาคม 2567 ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองมาบตาพุด และภาคปฏิบัติ 3 วัน จะเป็นการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมดูแลผู้สูงอายุ

กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง หวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ (Care giver) ในครั้งนี้จะสามารถช่วยเพิ่มอาสาสมัครและพัฒนาทักษะในการดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง ได้อย่างทั่วถึงต่อไป

กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง

โพสต์เมื่อ :
2567-05-09 14:38:27
 33
ผู้เข้าชม


สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์