HMC Polymers เข้าร่วมพิธีมอบเครื่องหมายนักโดดร่มชั้นกิตติมศักดิ์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและประกาศเกียรติบัตร

HMC Polymers เข้าร่วมพิธีมอบเครื่องหมายนักโดดร่มชั้นกิตติมศักดิ์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและประกาศเกียรติบัตรคุณบุปผาพรรณ  พานทอง ผู้จัดการฝ่ายกิจการเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม  เป็นผู้แทน บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด  เข้าร่วมพิธีรับมอบเครื่องหมายนักโดดร่มชั้นกิตติมศักดิ์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและประกาศเกียรติบัตรให้กับผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกองบังคับการตำรวจตะเวนชายแดน ภาค 1 โดยมี พล.ต.ต.กัญชล  อินทราราม ผบก.ตชด. ภาค 1 เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมายฯ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา  ณ หอประชุมรักสามัคคี  กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 1 จ.ปทุมธานี                อนึ่ง บริษัทฯ ได้ร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างยั่งยืนร่วมกับกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 1 ด้านต่างๆ อาทิ ด้านคุณภาพชีวิต  โดยมอบเรือที่มีส่วนผสมของเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน (PP) เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายจังหวัด ส่งผลให้ประชาชนได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากพื้นที่สัญจรถูกตัดขาด  ด้านสุขภาพ บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬา จัดให้มีการมอบอัฒจันทร์เคลื่อนที่พับเก็บได้ เพื่อตอบสนองความต้องการสำหรับการสำรองที่นั่งชั่วคราวแก่นักกีฬา รวมทั้งจัดทำป้ายบอกคะแนนกีฬา (Scoreboard) เพื่อสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 1 และประชาชนในพื้นที่ได้มีอุปกรณ์ใช้ที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน


และที่สำคัญบริษัทฯ ได้จัดทำโครงการ “น้ำสะอาด ปลอดภัย เพื่ออนามัยที่ดี”  สนับสนุนโครงการตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อให้เด็กและเยาวชน รวมถึงประชาชนในพื้นที่ทุรกันดารมีน้ำดื่มสะอาด เพื่อสุขอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้การดูกำกับของกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 1 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาสารภี ต.ทับพริก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว สนับสนุนถังน้ำ 2,000 ลิตร จำนวน 3 ถัง โดยร่วมมือกับบริษัทคู่ค้า คือ บริษัท ไทย พีพี-อาร์ จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายท่อและข้อต่อ ในการสนับสนุนนผลิตภัณฑ์ประเภทท่อน้ำ และอุปกรณ์ข้อต่อ ขึ้นรูปจากเม็ดพลาสติกโพลีโพรพิลีน มีความแข็งแรง คงทน สะอาด ปลอดภัยต่อผู้บริโภคมาใช้ในการดำเนินโครงการฯ  มุ่งหวังให้นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนฯ ตลอดจนประชาชนในละแวกใกล้เคียงมีน้ำอุปโภคและบริโภคที่ถูกสุขลักษณะและกักเก็บน้ำสำรองไว้ใช้ยามขาดแคลน

โพสต์เมื่อ :
2565-06-23 13:14:16
 294
ผู้เข้าชม


สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์