GC Group คว้ารางวัลธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ประจำปี 2564

GC Group คว้ารางวัลธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ประจำปี 2564

GC Group คว้ารางวัลธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ประจำปี 2564 จำนวน 18 รางวัล สะท้อนความมุ่งมั่น แสดงเจตนารมณ์ในการดำเนินงานอย่างโปร่งใสมีจริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคมของ GC Group ที่พร้อมยืนหยัดเคียงข้างชุมชนโดยรอบอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี และยังคงเดินหน้าดำเนินธุรกิจเพื่อสังคมซึ่งเปิดโอกาสให้ชุมชนและสังคมได้มีส่วนร่วม โดยมี นายพรเทพ ภูริพัฒน์ รองผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สายงานปฏิบัติการ 3 เป็นผู้มอบรางวัลให้แก่ GC Group ณ ห้องประชุมสมเจตน์ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565

โดย GC Group จำนวน 6 โรงงาน ได้แก่ GC2 (OLE1) GC3 (OLE2) GC4 (ARO1) GC12 (HDPE1) GC16 (GC Glycol) และ GC17 (GCS) ได้รับรางวัลธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยยอดเยี่ยม (ธงขาว-ดาวทอง) ประจำปี 2564 สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการรักษามาตรฐานในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยอยู่ในเกณฑ์การประเมินระดับดีเยี่ยมต่อเนื่อง 5 ปีขึ้นไป นอกจากนี้ GC Group จำนวน 12 โรงงาน ได้แก่ GC2 (OLE1), GC3 (OLE2), GC4 (ARO1), GC5 (ARO2), GC6 (REF), GC12 (HDPE1), GC16 (GC Glycol), GC17 (GCS), GC Phenol, Vencorex, GC Oxirane และ GC Polyols ยังได้รับประกาศเกียรติคุณ และธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ธงขาว-ดาวเขียว) ประจำปี 2564 ซึ่งนับเป็นการดำเนินงานที่เน้นย้ำเจตนารมย์การเป็นโรงงานที่มีผลการประเมินด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในเกณฑ์ระดับดีเยี่ยม อย่างต่อเนื่องต่อไป

GC Group มีความมุ่งมั่นในการดูแลและใส่ใจสิ่งแวดล้อม รวมถึงให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจภายใต้การบริหารงานอย่างยั่งยืน ผ่านการดำเนินงานที่ใส่ใจผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน พนักงาน ชุมชน รวมถึงผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ตลอดจนการคัดสรรวัตถุดิบ โดยใช้แนวคิด "Chemistry for Better Living" ตอกย้ำความเชื่อมั่นระหว่างชุมชนและภาคอุตสาหกรรมที่อยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน ภายใต้หลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
โพสต์เมื่อ :
2565-07-30 16:47:51
 78
ผู้เข้าชม


สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์