HMC Polymers สนับสนุนงบประมาณโครงการสร้างและซ่อมแซมบ้านให้กับผู้ยากไร้ในจังหวัดระยอง” ประจำปี 2565

HMC Polymers สนับสนุนงบประมาณโครงการสร้างและซ่อมแซมบ้านให้กับผู้ยากไร้ในจังหวัดระยอง” ประจำปี 2565

HMC Polymers สนับสนุนงบประมาณโครงการสร้างและซ่อมแซมบ้านให้กับผู้ยากไร้ในจังหวัดระยอง” ประจำปี 2565
คุณบุปผาพรรณ พานทอง ผู้จัดการฝ่ายกิจการเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด สนับสนุนงบประมาณ “โครงการสร้างและซ่อมแซมบ้านให้กับผู้ยากไร้ในจังหวัดระยอง” ประจำปี 2565 จำนวน 250,000 บาท มอบแด่คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง โดยคุณนิลวรรณ เหมะรักษ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยองเป็นผู้แทนในการรับมอบงบประมาณสนับสนุน และได้รับเกียรติจากคุณกาญจนา ยินดีสุข รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง และคุณกานต์จรัส เอียดทองใส นายอำเภอแกลง เข้าร่วมแสดงความยินดี เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง
ในการนี้ บริษัทฯ ได้สนับสนุนโครงการสร้างและซ่อมแซมบ้านให้กับผู้ยากไร้ จำนวน 1 หลัง ในพื้นที่อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ซึ่งผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ยากไร้ เป็นคนดีของสังคม และยังไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง โดยบริษัทฯ ดำเนินการสนับสนุนโครงการสร้างและซ่อมแซมบ้านฯ แด่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดระยองตั้งแต่ปีพ.ศ. 2558 จนถึงปัจจุบัน นับเป็นปีที่ 8 เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการสร้างที่อยู่อาศัย ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับสังคม โดยการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายในการช่วยเหลือดังกล่าว ซึ่งความร่วมมือนี้แสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ในการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนระหว่างประชาชน และภาคอุตสาหกรรม อันสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรที่มุ่งไปสู่เป้าหมายในการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainability Development Goals) ในมิติของสังคมอีกด้วย
โพสต์เมื่อ :
2565-08-02 12:53:27
 61
ผู้เข้าชม


สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์