• หน้าแรก

  • ข่าวธุรกิจ

  • เมื่อวันที่ 8 ตค. 65 สมาคมเพื่อนชุมชน จัดพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2565 ให้กับเยาวชนในจังหวัดระยอง จำนวน 85 ทุน ในระดับปริญญาตรี และ ระดับอาชีวศึกษา (ปวช) รวมมูลค่าทั้งสิ้น 13,900,000 บาท ตลอดหลักสูตร การศึกษา โดยมี นายศิริพันธ์ อาจนนท์ลา ผู้บริหารสมาคมเพ

เมื่อวันที่ 8 ตค. 65 สมาคมเพื่อนชุมชน จัดพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2565 ให้กับเยาวชนในจังหวัดระยอง จำนวน 85 ทุน ในระดับปริญญาตรี และ ระดับอาชีวศึกษา (ปวช) รวมมูลค่าทั้งสิ้น 13,900,000 บาท ตลอดหลักสูตร การศึกษา โดยมี นายศิริพันธ์ อาจนนท์ลา ผู้บริหารสมาคมเพ

  • หน้าแรก

  • ข่าวธุรกิจ

  • เมื่อวันที่ 8 ตค. 65 สมาคมเพื่อนชุมชน จัดพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2565 ให้กับเยาวชนในจังหวัดระยอง จำนวน 85 ทุน ในระดับปริญญาตรี และ ระดับอาชีวศึกษา (ปวช) รวมมูลค่าทั้งสิ้น 13,900,000 บาท ตลอดหลักสูตร การศึกษา โดยมี นายศิริพันธ์ อาจนนท์ลา ผู้บริหารสมาคมเพ

เมื่อวันที่ 8 ตค. 65 สมาคมเพื่อนชุมชน จัดพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2565 ให้กับเยาวชนในจังหวัดระยอง จำนวน 85 ทุน ในระดับปริญญาตรี และ ระดับอาชีวศึกษา (ปวช) รวมมูลค่าทั้งสิ้น 13,900,000 บาท ตลอดหลักสูตร การศึกษา โดยมี นายศิริพันธ์ อาจนนท์ลา ผู้บริหารสมาคมเพตามที่ อีสท์ วอเตอร์ (EASTW) เสนอขายหุ้นกู้วงเงิน 1,600 ล้านบาทนั้น สะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั้งในปัจจุบันและอนาคต พร้อมเดินหน้าพัฒนาระบบโครงข่ายท่อเพิ่มอีก 120 กม. สร้างศักยภาพและความมั่นคงด้านน้ำอย่างต่อเนื่อง

นายเชิดชาย ปิติวัชรากุล กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรืออีสท์ วอเตอร์ (EASTW) เปิดเผยว่า ตามที่ อีสท์ วอเตอร์ (EASTW) ออกหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,600 ล้านบาท  โดยเป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ซึ่งได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สำหรับหุ้นกู้ ซึ่งเสนอขายให้กับกลุ่มผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ครั้งนี้ แบ่งเป็นหุ้นกู้ชุดที่ 1 จำนวน 850 ล้านบาท อายุหุ้นกู้ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.53 และชุดที่ 2 จำนวน 750 ล้านบาท อายุหุ้นกู้ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.52 ทั้งสองชุดจะชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ ทั้งนี้ หุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 ที่ระดับ A+ แนวโน้มอันดับเครดิต Negative  โดยมีธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ผู้เทนผู้ถือหุ้นกู้ และนายทะเบียนหุ้นกู้

          อีสท์ วอเตอร์ (EASTW)  ขอขอบคุณผู้ลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจลงทุนในหุ้นกู้และขอบคุณสถาบันการเงินในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ที่ทำให้การเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก ที่ผ่านมา อีสท์ วอเตอร์ ได้รับมอบประกาศนียบัตรเพื่อประกาศเกียรติคุณให้กับบริษัทที่ได้รับการรับรองจากแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือ CAC เน้นการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ยอมรับการมีส่วนร่วม และตรวจสอบได้ ดำเนินธุรกิจอยู่บนพื้นฐานความโปร่งใส บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน รวมถึงการคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อบรรลุเป้าหมายในการบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอต่อทุกภาคส่วน ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนให้เติบโตอย่างยั่งยืน

อีสท์ วอเตอร์ (EASTW) จะเดินหน้าก้าวสู่ทศวรรษที่ 4 อย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำอย่างเต็มที่ เพื่อศักยภาพโครงข่ายท่อส่งน้ำ เพื่อรองรับความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้น เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

 

โพสต์เมื่อ :
2565-10-10 15:43:37
 143
ผู้เข้าชม


สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์