โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี รับรางวัลภาคเอกชนผู้สนับสนุนภารกิจด้านป่าชุมชน ประจำปี พ.ศ.2566 สานต่อพื้นที่สีเขียว เพื่อชุมชนอย่างยั่งยืน

โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี รับรางวัลภาคเอกชนผู้สนับสนุนภารกิจด้านป่าชุมชน ประจำปี พ.ศ.2566 สานต่อพื้นที่สีเขียว เพื่อชุมชนอย่างยั่งยืน

โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี รับรางวัลภาคเอกชนผู้สนับสนุนภารกิจด้านป่าชุมชน ประจำปี พ.ศ.2566 สานต่อพื้นที่สีเขียว เพื่อชุมชนอย่างยั่งยืน

24 พฤษภาคม 2566 –คุณชาตรี โชคประยูรเทียน ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด (โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี) เข้าร่วมงานวันป่าชุมชนแห่งชาติ กรมป่าไม้ พร้อมรับมอบรางวัล “ภาคเอกชนผู้สนับสนุนภารกิจด้านป่าชุมชน ประจำปี พ.ศ.2566” ในฐานะที่เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู จัดการ บำรุงรักษา ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน โดย นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานพิธีฯ พร้อมให้เกียรติมอบรางวัล ณ ห้องไดมอลด์ฮอลล์ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี

โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ตระหนักและให้ความสำคัญในการเพิ่มปริมาณพื้นที่สีเขียวซึ่งเป็นแหล่งสร้างออกซิเจนชั้นดีให้แก่ชุมชนในจังหวัดระยองมาอย่างต่อเนื่อง เพราะผืนป่ามีความสำคัญต่อระบบนิเวศ อีกทั้งเป็นแหล่งต้นน้ำหล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนในพื้นที่ โดยเฉพาะภาคเกษตรกรรม อีกทั้งยังช่วย
สร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน ผ่านโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่างๆมากมาย อาทิ โครงการสร้างฝายชะลอน้ำป่าชุมชนบ้านภูดร-ห้วยมะหาด โครงการสร้างฝายชะลอน้ำป่าชุมชนบ้านเนินกระปรอก โครงการปลูกป่าเขาจอมแห โครงการปลูกป่าชุมชนบ้านเขาภูดรห้วยมะหาด โครงการปลูกป่าชุมชนบ้านมะเดื่อ โครงการปลูกป่าชุมชนแขมงคงมั่น โครงการรักษ์ป่าชายเลน พระเจดีย์กลางน้ำ โครงการเหล่านี้แสดงถึงพันธกิจและความมุ่งมั่นที่เด่นชัดของโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ในการมีส่วนช่วยลดก๊าซเรือนกระจก พร้อมมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำอย่างเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (UN Sustainable Development Goals; SDGs)

บีแอลซีพีมุ่งพัฒนาองค์กรสู่สังคมคาร์บอนต่ำ เพื่อคนไทย เพื่อประเทศ เพื่อโลก อย่างยั่งยืน

โพสต์เมื่อ :
2566-05-25 14:18:50
 123
ผู้เข้าชม


สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์