เปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาส: นวัตกรรมการใช้น้ำทะเล ทางออกสู่ความยั่งยืนของโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี

เปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาส: นวัตกรรมการใช้น้ำทะเล ทางออกสู่ความยั่งยืนของโรงไฟฟ้าบีแอลซีพีเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาส: นวัตกรรมการใช้น้ำทะเล ทางออกสู่ความยั่งยืนของโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี

ในยุคที่ภัยแล้งกลายเป็นปัญหาร้ายแรงที่ส่งผลกระทบต่อหลายพื้นที่ทั่วโลก โดยเฉพาะในภูมิภาคที่มีสภาพอากาศร้อนและแห้งแล้ง ภัยแล้งส่งผลกระทบต่อภาคส่วนต่างๆ ของเศรษฐกิจ รวมถึงภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการอุปโภคบริโภคของประชาชน การค้นหาวิธีจัดการน้ำอย่างยั่งยืนจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง บทความนี้ขอเสนอแนวทางการใช้น้ำทะเลเพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำ ผ่านตัวอย่างการดำเนินงานของ บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด ผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

นวัตกรรมการใช้น้ำทะเล ทางออกสู่ความยั่งยืน
ในขณะที่หลายพื้นที่เผชิญกับปัญหาการขาดแคลนน้ำจืด นวัตกรรมการใช้น้ำทะเลกำลังได้รับความสนใจอย่างมาก น้ำทะเลมีปริมาณมหาศาลและสามารถเข้าถึงได้ง่าย เทคโนโลยีการกลั่นน้ำทะเลสมัยใหม่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่ามากขึ้น

ตัวอย่างความสำเร็จ: บีแอลซีพี เพาเวอร์ กับนวัตกรรมการใช้น้ำทะเล
บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด ผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เป็นตัวอย่างที่ดีของบริษัทที่ใช้นวัตกรรมการใช้น้ำทะเลเพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำ ใช้ผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเลมาอย่างต่อเนื่องกว่า 10 ปี เพื่อลดการพึ่งพาน้ำดิบจากแหล่งน้ำธรรมชาติ ช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำของชุมชนโดยรอบ บริษัทฯ ได้ติดตั้งระบบกลั่นน้ำทะเลเพื่อผลิตน้ำจืดสำหรับใช้ในโรงไฟฟ้า เป็นการกลั่นน้ำด้วยแรงดันออสโมซิสย้อนกลับ (Reverse Osmosis Desalination) เป็นวิธีการที่ใช้แรงดันเพื่อดันน้ำผ่านเยื่อกรองที่มีรูพรุนเล็กมาก แยกน้ำออกจากเกลือ วิธีการนี้ใช้พลังงานน้อยกว่าการกลั่นน้ำด้วยความร้อน แต่มีราคาแพงกว่า

ปัจจุบันบีแอลซีพีมีกำลังการผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเลสูงถึง 1,095,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี สามารถนำมาใช้ในกระบวนการผลิตไฟฟ้า ระบบสาธารณูปโภค และกิจกรรมต่างๆ ภายในโรงงาน ช่วยลดการใช้น้ำดิบจากแหล่งน้ำชุมชนลงเป็นศูนย์ สอดคล้องตามมาตรการประหยัดน้ำของภาครัฐ การดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมนี้ ถือเป็นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาอุตสาหกรรมกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ด้านสิ่งแวดล้อมตามแนวทาง ESG (Environmental, Social and Governance) ซึ่งเป็นแนวทางการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ และมาตรฐาน ISO 26000 ว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม

อย่างไรก็ตาม การใช้น้ำทะเลก็มีข้อจำกัดอยู่บ้าง อาทิ เทคโนโลยีการกลั่นน้ำทะเลมีราคาแพง การผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเลใช้พลังงานสูง น้ำทะเลมีเกลือแร่สูง จำเป็นต้องผ่านกระบวนการบำบัดก่อนนำไปใช้
ถือได้ว่า นวัตกรรมการใช้น้ำทะเลเป็นทางออกใหม่สำหรับวิกฤตภัยแล้ง เทคโนโลยีการกลั่นน้ำทะเลสมัยใหม่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่ามากขึ้น การใช้น้ำทะเลช่วยลดความตึงเครียดของแหล่งน้ำจืด ช่วยเพิ่มความมั่นคงทางน้ำ ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และช่วยส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง

ตัวอย่างการใช้น้ำทะเลเป็นน้ำจืดในต่างประเทศ
1. อิสราเอล: ประเทศที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำจืดอย่างรุนแรง อิสราเอลพึ่งพาเทคโนโลยีการกลั่นน้ำทะเล (Desalination) เป็นแหล่งน้ำจืดหลัก โดยผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเลคิดเป็นสัดส่วนกว่า 50% ของการใช้น้ำทั้งหมดในประเทศ
2. สเปน: สเปนเป็นประเทศที่มีประชากรอาศัยอยู่ริมชายฝั่งทะเลเป็นจำนวนมาก ประกอบกับสภาพอากาศที่แห้งแล้ง ส่งผลให้เกิดปัญหาขาดแคลนน้ำจืด สเปนจึงใช้วิธีการกลั่นน้ำทะเลเพื่อผลิตน้ำจืดสำหรับการอุปโภคบริโภคและการเกษตร โดยเฉพาะในพื้นที่ชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
3. ออสเตรเลีย: ออสเตรเลียเป็นประเทศที่มีพื้นที่แห้งแล้งกว้างใหญ่ การใช้น้ำทะเลจึงเป็นทางออกสำคัญในการแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำจืด เมืองเพิร์ธ เมืองหลวงของรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย พึ่งพาการกลั่นน้ำทะเลเป็นแหล่งน้ำจืดหลัก โดยผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเลคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 90% ของการใช้น้ำทั้งหมดในเมือง
4. สหรัฐอเมริกา: แม้ว่าสหรัฐอเมริกาจะมีทรัพยากรน้ำจืดที่อุดมสมบูรณ์ แต่บางพื้นที่ เช่น รัฐแคลิฟอร์เนีย ประสบปัญหาภัยแล้งเรื้อรัง ส่งผลให้ต้องใช้วิธีการกลั่นน้ำทะเลเพื่อผลิตน้ำจืด โดยเฉพาะในพื้นที่ชายฝั่งทะเลแปซิฟิก
5. ซาอุดีอาระเบีย: ซาอุดีอาระเบียเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในทะเลทราย มีทรัพยากรน้ำจืดจำกัด การใช้น้ำทะเลจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความมั่นคงทางน้ำของประเทศ ซาอุดีอาระเบียลงทุนในโครงการกลั่นน้ำทะเลขนาดใหญ่หลายแห่ง เพื่อผลิตน้ำจืดสำหรับการอุปโภคบริโภค การเกษตร และอุตสาหกรรม


บีแอลซีพี มุ่งพัฒนาพลังงานที่มั่นคง เพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

โพสต์เมื่อ :
2567-05-02 15:55:52
 50
ผู้เข้าชม


สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์