HMC Polymers จัดกิจกรรมโครงการ “ธนาคารทิ้ง- ไซเคิล” (Think Cycle Bank) ปีที่ 4 (Roadshow & รับฝากขยะ ครั้งที่ 1)

HMC Polymers จัดกิจกรรมโครงการ “ธนาคารทิ้ง- ไซเคิล” (Think Cycle Bank) ปีที่ 4 (Roadshow & รับฝากขยะ ครั้งที่ 1)

HMC Polymers จัดกิจกรรมโครงการ “ธนาคารทิ้ง- ไซเคิล” (Think Cycle Bank) ปีที่ 4 (Roadshow & รับฝากขยะ ครั้งที่ 1)บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด จัดกิจกรรมโครงการ “ธนาคารทิ้ง-ไซเคิล” (Think Cycle Bank) ปีที่ 4 ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5 โรงเรียนวัดห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยเป็นความร่วมมือกับบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) เพื่อให้ความรู้ด้านการจัดการขยะ ประกอบด้วย การบรรยายภาพรวมของขยะ การแยกขยะให้ถูกประเภท การเพิ่มมูลค่าให้กับขยะ และสร้างความสนุกสนานให้กับน้องนักเรียน โดยแบ่งกิจกรรมเกมเป็น 3 ฐาน เช่น เกมส่งขยะ เกมบิงโก เกมคัดแยกขยะ อีกทั้งเปิดกิจกรรมธนาคารรับฝากขยะ ประจำปี 2565 ร่วมกับหมีมีถัง ผู้ประกอบการรับซื้อขยะรีไซเคิล ในการนี้คุณบุปผาพรรณ พานทอง ผู้จัดการฝ่ายกิจการเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นผู้กล่าววัตถุประสงค์โครงการ และคุณชะโลม เล็ดลอด ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยโป่ง ให้เกียรติกล่าวเปิดกิจกรรมและขอบคุณบริษัทฯ ที่ได้จัดโครงการดีๆ ให้กับนักเรียนได้รับความรู้และรู้จักการคัดแยกขยะ ซึ่งมีจำนวนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 200 คน เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา
บริษัทฯ เห็นถึงความสำคัญของการจัดการขยะไม่ว่าจะเป็นพลาสติก กระดาษ แก้ว รวมทั้งวัสดุประเภทอื่นๆให้สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีกครั้ง โดยใช้หลัก 3R’s (Reduce, Reuse, Recycle) ตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ที่ให้ความสำคัญต่อการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และยังสร้างรายได้ให้กับชุมชน จึงได้ดำเนินโครงการ “ธนาคาร ทิ้ง-ไซเคิล” เป็นปีที่ 4 เป็นอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาต่อยอดในการจัดการขยะที่มุ่งเน้นตั้งแต่ต้นทาง คือครัวเรือนและโรงเรียน ร่วมรณรงค์ให้เยาวชนตระหนักถึงปัญหาขยะที่เกิดขึ้น เสริมความรู้ความเข้าใจกระบวนการบริหารจัดการขยะ นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ให้ความรู้กับทางโรงเรียนในการนำเอาเทคโนโลยี เกี่ยวกับการดำเนินงานโดยใช้ซอฟต์แวร์ในการจัดเก็บและจัดทำฐานข้อมูลขยะอย่างมีระบบ เป็นการสร้างเสริมชุมชนโดยเริ่มจากโรงเรียน ให้มีเทคโนโลยี (ชุมชน 4.0) ทั้งเปิดโอกาสให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะในครัวเรือนของตนและมีรายได้จากการนำขยะรีไซเคิลมาเปลี่ยนเป็นเงินจากดำเนินงานของโครงการฯ
โพสต์เมื่อ :
2565-08-02 13:04:18
 198
ผู้เข้าชม


สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์